Make your own free website on Tripod.com
Header image  
welcome to travel  
  
 
 
 
 

 
 
Welcome to travel...for MSU

 


 

 

...ทะเลใส-ท้องฟ้าสีคราม
ปุยเมฆขาวขุนเขาที่กว้างใหญ่
หนทางปลายฟ้าที่แสนไกล
ดอกไม้สีสวยสดช่างงดงาม
หาดทรายขาวแพรวพราวระยิบระยับ
ประการังกับฝูงปลาน้อยใหญ่
จะเป็นที่ไหนอีกคงไม่ได้
นอกจากทะเลไทยบ้านเกิดเรา ...


 
NEW DESTINATIONS